18.02.2022

Statens vegvesen har sendt forslag til endring av trafikkopplæringsforskriften og utrykningsforskriften på høring.

Regelrådet mener Statens vegvesen har sendt ut et ryddig og oversiktlig høringsnotat. Likevel vurderer vi at problembeskrivelsen burde vært mer utfyllende i høringsnotatet. Det gjelder særlig spørsmålet om hvordan tiltakene som foreslås påvirker samlet trafikksikkerhet og kostnader i kjøreopplæringen.

Omfanget av og grunnlaget for ulovlige kjøreskoler er ikke nærmere redegjort for i høringsnotatet. Tiltakene som foreslås i høringsnotatet kan synes å være av en slik art at det bare bidrar til å avdekke og eventuelt stanse ulovlig virksomhet, mens de underliggende årsakene til omfanget av ulovlig virksomhet ikke adresseres.

Dersom omfanget av ulovlig kjøreskolevirksomhet er stort, og representerer et opplæringstilbud som brått blir borte, er det kanskje grunn til å tro at den samlede kostnaden for å ta førerkortet vil kunne øke vesentlig.

Førerkort er en etterspurt kvalifikasjon for en rekke stillinger og yrker. Regelrådet mener derfor at det er viktig for næringslivet at gjennomføringen av kjøreopplæringen reguleres på en måte som stimulerer til konkurranse og innovasjon og kostnadseffektiv opplæring. På denne bakgrunn mener rådet at utredningen har svakheter.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.