Red

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

18.03.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mm. om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Regelrådet mener det er positivt at departementet gir en grundig situasjonsbeskrivelse og at berørt næringslivet er beskrevet. Regelrådet mener imidlertid at nullalternativet, dvs. forventet utvikling dersom det ikke innføres tiltak, burde vært omtalt i høringsnotatet. Forslagene i høringsnotatet er inngripende og vil påvirke mange virksomheter i forskjellige næringer. Høringsnotatet beskriver flere mulige store samfunnsøkonomiske effekter av forslagene og Regelrådet mener derfor at det burde vært utført en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse i denne saken.

Departementet har i høringsnotatet ikke drøftet alternative virkemidler for å nå målet med reguleringen. Et forbud er et veldig sterkt virkemiddel. Regelrådet mener derfor at det er naturlig å utrede også andre alternativer for å se om målene kan oppnås med mindre inngripende tiltak. Positive og negative konsekvenser er drøftet i høringsnotatet, men departementet har ikke vurdert virkningene samlet. Siden tiltakene har en rekke negative konsekvenser for næringslivet, og kan bidra til å redusere samlet aktivitetsnivå og etterspørsel etter arbeidskraft, stiller Regelrådet spørsmål ved om enkelte av forslagene kan virke mot sin hensikt. En fullstendig samfunnsøkonomisk analyse ville gitt et bedre bilde av de samlede virkningene av tiltakene og dermed et bedre beslutningsgrunnlag.

Regelrådet mener det er grunn til å tro at virkningene vil bli større for de små virksomhetene enn for de store. Små virksomheter er gjerne avhengig av høy fleksibilitet, og vil trolig ha dårligere forutsetninger for å håndtere svingninger i markedet. Det er derfor behov for en bedre utredning av virkningene for små virksomheter.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.