Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

24.03.2022

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolsreformen 2021. Regelrådet mener at problembeskrivelsen og målet med forslaget er uklart. Det er også uklart hvordan det faglige grunnlaget (forslagene og utfordringene) som beskrives i NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring og Riksrevisjonens kritikk skal følges opp.

Regelrådet savner en bredere drøfting i høringsnotatet. Departementet kunne blant annet i større grad vist til de faglige drøftelsene i NOUene og supplert disse med eventuelle nye argumenter. Dette ville gitt høringsinstansene et bedre grunnlag for å vurdere forslagene.

Regelrådet registrerer at det i selve høringsnotatet foreligger en svært begrenset utredning av forslagene til endringer i domstolstrukturen. Regelrådet antar at årsaken til at departementet har gjennomført en enkel utredning i denne saken er at det foreslås å gjeninnføre en struktur som var i bruk for kort tid siden. Regelrådet mener likevel at departementet burde utredet forslaget grundigere og gjort rede for virkningene av å reversere reformen, ikke minst siden tilpasningen til den nye strukturen må antas å ha kommet godt i gang. Departementet burde også utredet hva som kan og hva som ikke kan reverseres. I de to NOUene som ligger til grunn for reformen pekes det på en del utfordringer ved den da gjeldende domstolstrukturen som forslagene i NOUene søker å løse. Etter Regelrådets vurdering fremstår det som uklart hvordan en reversering av domstolstrukturen skal bidra til å rydde opp i dette.

På denne bakgrunn mener Regelrådet at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Regelrådet anbefaler at departementet supplerer utredningen med nærmere vurderinger.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.