28.03.2022

Finansdepartementet har sendt NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet på høring. Regelrådet vurderer at utredningen fremstår som adekvat gitt tiltakets forventede virkninger.

Folkefinansiering kan bedre tilgangen på kapital for bedrifter som i dag har vanskeligheter med å skaffe finansiering gjennom de tradisjonelle kanalene, særlig små bedrifter og oppstartselskaper. Utvikling av en effektiv folkefinansieringsbransje i Norge er således et potensielt viktig bidrag til innovasjon og økt verdiskapning. Regelrådet har derfor valgt å uttale seg om utredningen.

Utredningen følger av en EU-forordning som generelt gir lite handlingsrom for alternative tiltak. Det kommer tydelig frem hva som er minimumsimplementering og hvor utvalget foreslår regler i tillegg til forordningens minimumskrav. Regelrådet mener det da er argumentert godt for forslagene, basert på en linje om at reglene om tilsyn og sanksjoner så langt som mulig bør utformes på samme måte for hele finansmarkedet.

I forslaget til ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet kommer det tydelig frem hvilke bransjer og deler av norsk næringsliv som berøres. Berørt næringsliv er overordnet beskrevet. Regelrådet vurderer at omtalen av virkningene er tilstrekkelig, gitt at det er få foretak som er direkte berørt (åtte norske folkefinansieringsforetak per nå) og de ventede virkningene er relativt begrensede i forhold til dagens situasjon.

Regelrådet er opptatt av hensynet til de små bedriftene som prøver å hente finansiering gjennom plattformene, og mener at disse kan trenge særskilt veiledning og beskyttelse.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.