Regelrådets virksomhet i 2021, ved leder Sandra Riise

Regelrådets leder Sandra Riise. Foto: Ann Kristin Støveren/futuria.no
8. april 2022

Regelrådet – et viktig forenklingstiltak 

Året vi har bak oss ble viktig for Regel­rådet – på flere måter. Vi opprettholdt et godt ak­tiv­itets­nivå med uttalelser og veiledning­sar­beid og fikk stort utbytte av å lede det eu­r­o­peiske regelråds­sam­ar­beidet i Reg­Watch­Eu­r­ope. I juni diskuterte Stor­tinget forenklingstiltak for nærings­livet og et bredt fler­tall ved­tok følgende:

«Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om 11 mrd. kroners reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til pålagte regler og skjemavelde fra det offentlige innen 2025.»

Samtidig påbegynte KPMG en evalue­ring av Regelrådet på oppdrag fra Nærings- og fiskeri­departementet. Ev­a­­u­e­ringen ble pr­esentert i november 2021 og konkluderte med at Regel­rådet er et kostnadseffektivt tiltak for å gjøre hverdagen enklere for norsk nær­­­ings­­liv og et verktøy for å nå de for­­enklingsmål Stortinget stilte opp.

Regelrådet kartlegger alle for­slag til nye regler

Regelrådet gjennomgår alle saker om nytt eller endret regelverk som på­virker nær­ings­livet og avgir uttalelser i de sakene som vi anser er viktigst for næringslivet. Både i kartleggingen og i uttalelsene tar vi stilling til om virk­ningene for næringslivet er til­strekkelig kartlagt og beregnet. Vi for­søk­er også å finne ut om målene med nytt regel­verk kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for nærings­livet.

Regelrådet har kun eksistert i fem år. Ifølge den nylig fremlagte evaluerin­gen har vi allerede bidratt til bespar­elser for nær­ings­livet. Besparelsene vil etter min mening ­over­gå kostnaden ved å drive Regelrådet i mange år fram­over.

Svakheter i utredningskvaliteten er et probl­em for de som skal fatte beslut­ningene, og det øker risikoen for at vi får regler som øker næringslivets kostnader og svekker verdiskapingen. Våre data viser imidlertid at utviklingen gradvis går i riktig retning på dette om­rådet. Videre viser evalueringen at Regel­rådets informasjons- og veile­d­nings­­rolle har vært med på å bidra til at flere av regelprodusentene nå leg­ger større vekt på utredningsopp­gav­ene. For at den positive utviklingen skal fortsette må forenkling og kostn­ads­effektivitet være klare mål ved all ny regulering av næringslivet, og nye reg­ler må være basert på gode og grun­dige utredn­ing­er.

Jevn strøm av lov- og forskrifts­forslag som berører næringslivet

De siste fem årene har det blitt sendt ut mer enn 1400 forslag til nye eller endrede lover og forskrifter som be­rører nærings­livet, og litt under halv­parten av disse er EØS-relatert. Sam­tlige forslag er gjennom­gått av Regel­rådet og dataene er registrert i en egen database. Spørsmålet vi stiller oss er: blir kon­se­kvensene for næringslivet til­freds­still­ende utredet når nye lover og forskrifter skal besluttes?

Som gjennomgangen i denne årsrapp­ort­en viser (se kap. 3) er svaret dess­verre alt for ofte nei. I ett av fem hørings­forslag som ber­ører nærings­livet og som ble sendt på høring i 2021, omtales ikke konsekvensene for nær­ing­s­livet overhodet. I alt for få saker utredes det alternativer, og hensynet til de minste bedriftene er kun vurdert i noe over ti prosent av sakene. Det gir særlig grunn til uro at hensynet til de minste bedriftene så sjelden vurd­er­es. De små bedriftene utgjør det store flertallet av norske be­drifter og som oftest har de klart be­grensede admin­istrative ressurser og i noen sammen­henger mindre muligheter til å kjøpe tjenester lok­alt for å dekke ad­min­istrative behov.

Regelrådet har registrert at kun ett av fem forslag eksplisitt foreslår forenk­linger for næringslivet. Mer generelt ser vi at be­regninger av de økonom­iske konsekvens­ene ofte er helt fra­vær­ende på tross av at slike bereg­ninger er en forutsetning for å kunne følge opp Stortingets vedtak om fore­n­­k­ling for næringslivet. Om forvalt­ningen skal sva­­re skikkelig på Stor­ting­ets forenklings­­vedtak er det viktig at det i hver enkelt sak er en egen vurdering av virkningene for nærings­livet.

Regulering må være effektiv og nøye vurdert opp mot alternative veier til målet

En av våre viktige oppgaver er å følge den faglige utviklingen nasjonalt og inter­nasjonalt og gi informasjon og veiledning som fremmer effektiv regu­le­ring. Det skjer mye på dette fag­området internasjonalt. Vi mener vi kan lære mye av andre. Regel­rådet har god kontakt med de inter­nasj­onale ressursmiljøene på området, og vi er opptatt av å videreformidle beste prak­sis.

Beste praksis innenfor regulerings­politikk innebærer å ta i bruk flere virke­­midler, og å involvere nærings­livet i dette arbeidet. Effektiv regulering bør bygge på sunn for­nuft, være mål­rettet, enkel å oppfylle og unn­­gå unø­d­ige byrder. God regulering fok­userer på effektiv bruk av data, er teknologi­­nøytral, tar hensyn til krav om bære­kraft, fremmer innovasjon og er koor­d­i­nert med andre land. Sist, men ikke minst, må det legges til rette for at reguleringen kan stå seg i fremtiden. En bør hele tiden stille spørsmål om det finnes mindre byrde­fulle alterna­tiver, som for eksempel bruk av stan­darder og funksjon­sbasert regulering, gi inf­or­masjon, premi­ere, motivere til ny ad­ferd, sertifisere eller drive mar­ked­s­­over­våkning.

Internasjonalt regelverkssamar­beid blir stadig viktigere

Om lag 40 prosent av alle reguler­ingene vi gjennomgår, er knyttet til EØS-avtalen. På bakgrunn av våre erfari­n­ger har Regelrådet gitt innspill til det pågående arbeidet i forvalt­ningen med å gjennomgå og for­bedre proses­sen med å implementere nye EU-reg­u­leringer i norsk rett. Regel­rådet har bla­nt annet pekt på ulike måter å forbedre hør­ing­s­prosessen på, her­under involverin­gen av berørte nær­­­i­ng­er i Norge. Vi obser­verer at noen etater har et tett samarbeid med EU om nye reguleringer og er godt ori­entert om hva som kommer, mens andre ikke synes å prioritere EØS-sakene godt nok.

På vårt område er kunnskapsutveksling med EUs regelråd, Regulatory Scrutiny Board, sentralt. Gjennom vårt nettverk RegWatch­Europe har vi tilgang til andre lands vur­dering­er av den euro­pe­iske utviklingen. Vå­r­e europeiske kollegaer har viktige erfaring­er med im­­ple­mentering av EU-regelverk.

For en liten, åpen økonomi som den norske er gode rammebetingelser for næringslivet et viktig konkurranse­for­trinn. Vi må hele tiden jobbe for å regulere næringslivet og vedta forenk­linger som gjør at våre be­drifter ikke kommer dårligere ut sam­men­lignet med internasjonale konkurr­e­nter.

Sandra Riise, leder av Regelrådet

Les hele Regelrådets årsrapport for 2021 (pdf)