Red

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

20.04.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring en rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger.

Diskusjonen om rettidig utbetaling av feriepenger oppsto i forbindelse med covid-19-utbruddet, og det fremgår av utvalgets rapport og utredningen fra Fafo at omfanget av problemet har vært lite. Utvalget har likevel valgt å foreslå enkelte tiltak for å sikre rettidig utbetaling av feriepenger. Regelrådet anser at det er usikkert om det er et reelt behov for å innføre tiltak i denne saken, og mener at flere av forslagene ikke er proporsjonale med problemet. Videre vil forslagene ikke bidra til å bedre den økonomiske situasjonen i virksomhetene. På denne bakgrunn mener Regelrådet at målene ikke kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Det er positivt at utvalget har utredet alternative tiltak. Regelrådet savner imidlertid en utredning av nullalternativet, altså forventet utvikling om det ikke innføres noen tiltak. Videre har utvalget for enkelte av tiltakene ikke fullt ut utredet forholdet til våre EØS-rettslige forpliktelser. Virkningene for næringslivet er i noe grad kvalitativt beskrevet. Det er positivt at utvalget også har beskrevet virkningene av tiltak som utvalget velger ikke å gå videre med, men det er svakheter i utredningen av virkninger av forslaget om drøfting, sikring og førtidig forfall.

Regelrådet registrerer at det gjennom flere høringer har blitt foreslått nye drøftingsplikter for arbeidsgiver. Regelrådet tilråder at departementet i det videre arbeidet vurderer helheten i alle de nye forslagene til drøftingsplikter. For mange drøftingsplikter vil kunne svekke måloppnåelsen, i tillegg vil de kunne medføre betydelige administrative byrder for arbeidsgivere.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.