25.04.2022

Tolletaten har sendt et oversiktlig høringsnotat på høring. Slik Regelrådet leser høringsnotatet er det forsøkt tilrettelagt for forenkling for næringslivet, og kostnader for næringslivet er godt belyst. Det er innhentet kostnadsoverslag for å synliggjøre kostnaden som følger av nye krav for næringslivet. Det er også positivt at flere av høringssvarene som ble gitt i forbindelse med høring av lovsaken i 2019 er hensyntatt i forslagene i dette høringsnotatet. Regelrådet vurderer at de seks spørsmålene utredningsinstruksen stiller til offentlige utredninger er tilfredsstillende besvart, gitt sakens omfang.

Regelrådet vurderer imidlertid at enkelte av de seks spørsmålene kunne vært grundigere besvart. Spesielt gjelder det oversikt over hvem som blir berørt. Her kunne man redegjort for hvor mange bedrifter som berøres, om de er store eller små bedrifter og hvor varige virkningene kan bli. Et større fokus på overgangsordninger for næringslivet kunne også styrket høringsnotatet. Til slutt vil Regelrådet anbefale Tolletaten å evaluere regelverket om noen år.