Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

29.04.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag til regelverk («tillatelsesregime») for havbruk til havs mv. på høring. Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Regelrådets rolle er å vurdere om konsekvensene for hele næringslivet blir tilstrekkelig utredet. Havet er en ressurs som flere næringer og flere næringsaktører har interesser i. Om forslagene i høringsnotatet medfører at havarealene forvaltes på en lite hensiktsmessig måte, kan det få konsekvenser for andre næringer i mange år fremover. Regelrådet mener derfor at det er ekstra viktig at virkningene også for andre næringer utredes og avklares på en hensiktsmessig måte. Det fremstår som uklart om dette er gjort tidligere i utredningsprosessen eller om disse viktige avklaringene gjenstår.

Regelrådet finner det positivt at forslaget legger til rette for ny næringsvirksomhet. Regelrådet savner imidlertid en bredere drøftelse av potensielle markedstilpasninger og konkurranseforhold. Det er positivt at departementet drøfter muligheten for å frigjøre produksjonskapasitet for mindre aktører innenfor de eksisterende produksjonsområdene i fjordene ved flytting av tillatelser til havs.

Regelrådet registrerer at det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i norsk havbruk. Og at utvalget skal levere en NOU i løpet av mars 2023. Regelrådet savner en forklaring på sammenhengen mellom forslagene i dette høringsnotatet og mandatet til utvalget. Slik Regelrådet leser det, overlapper høringsnotatet og NOUen hverandre og Regelrådet mener at dette kan skape uklarhet for næringen.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.