Red

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

02.06.2022

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Regelrådet mener det er positivt at antall berørte virksomheter er tallfestet og at det er inkludert tabeller for å vise utviklingen i tilbudet de siste årene.

Regelrådet savner imidlertid en utredning av nullalternativet, dvs. forventet utvikling dersom det ikke innføres tiltak. Dette er spesielt relevant siden det har vært en økning i antall pasienter som benytter seg av ordningen de siste årene. Regelrådet mener at utredningen har viktige mangler. Målet er ikke definert, alternative tiltak er ikke utredet og virkningene for næringslivet er ikke vurdert. Regelrådet mener det bør komme klart frem hvilke økonomiske konsekvenser forslaget vil medføre for det berørte næringslivet, og hvilke ringvirkninger dette kan gi. For eksempel omlegging av driften, oppsigelser og om forslaget kan medføre nedleggelser.

Regelrådet kan ikke se at hensynet til små virksomheter er vurdert i utredningen. Regelrådet savner en vurdering av om små virksomheter vil kunne komme dårligere ut ved en avvikling av godkjenningsordningen enn store virksomheter. Store virksomheter har ofte fordeler i anbudskonkurranser med rammeavtaler. I hvilken grad mindre virksomheter kan delta i og ha mulighet til å vinne anbudskonkurransene vil bero på hvordan anbudene utformes. Videre er det svakheter i utredningen av forutsetninger for en vellykket gjennomføring blant annet når det gjelder ikrafttredelse, overgangsordning og praktisk gjennomføring.

Regelrådet mener at forslaget ikke er utformet slik at målene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse om avvikling av godkjenning i fritt behandlingsvalg i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.