Green

Avsender: Barne- og familiedepartementet

02.06.2022

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring en rapport fra et ekspertutvalg vedrørende den norske reisegarantiordningen. Det fremgår av rapporten at denne ordningen har svakheter, og at problemene ble særlig tydelige under covid-19-pandemien.

Ekspertutvalget har utredet en rekke alternative tiltak, og anbefaler ett av disse tiltakene. Etter Regelrådets vurdering foreligger det en grundig utredning av de ulike tiltakene som er aktuelle. Utvalget har gjennomgående vurdert positive og negative virkninger av tiltakene. Selv om utvalget med fordel kunne utredet nullalternativet noe grundigere, finner Regelrådet at det tiltaket som utvalget til slutt foreslår er godt utredet og begrunnet.

Utvalget må berømmes for at det har tatt hensyn til små virksomheter og at relevante forenklinger for næringslivet er fremhevet i rapporten. Videre er det positivt at utvalget har sørget for involvering av berørt næringsliv underveis i utredningsprosessen. Med henvisning til utvalgets utredning, mener Regelrådet at målene trolig vil kunne oppnås til en relativt sett lav kostnad.

Utvalget kommenterer forutsetninger for en vellykket gjennomføring av det foreslåtte tiltaket. Regelrådet oppfordrer til at disse forutsetningene vurderes nærmere i den videre prosessen med regelverksarbeidet. Videre anbefaler Regelrådet at regelverket evalueres etter noe tid, uavhengig av om enkeltarrangører får en vesentlig større markedsandel etter den foreslåtte ordningen.

Les hele Regelrådets uttalelse om reisegarantiordningen i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.