Yellow

Avsender: Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet

14.06.2022

Departementene har sendt et forslag på høring hvor høringsnotatet til en viss grad svarer ut de seks spørsmålene utredningsinstruksen stiller. Regelrådet mener at høringsnotatet gjennomgående drøfter husholdningskundene, og vi mener utredningen burde hatt en grundigere beskrivelse på hvordan norsk næringsliv og da særlig de små bedriftene blir berørt av forslagene.

Høringsnotatet tar for seg flere viktige elementer som drøftes på en tilfredsstillende måte, men Regelrådet savner en grundigere utredning av nytte- og kostnadsvirkninger. Høringsnotatet definerer målene som tiltakene søker å oppnå veldig generelt, men det kan bli vanskelig å fastslå om målene er nådd. Vi savner også en utredning av nullalternativet for å gi oss et sammenligningsgrunnlag og bedre mulighet til å forstå nytte- og kostnadsvirkninger som følge av forslagene.

Regelrådet anbefaler også departementene å legge opp til en evaluering av regelverket for å forsikre seg om at det ikke står i veien for innovasjon og at regelverket henger med i utviklingen i kraftbransjen.