Rapport fra Menon om henvisning til standarder i regelverk

Regelrådet, Standard Norge og NEK har de siste årene hatt et tett samarbeid for å se på hvordan standarder kan bidra til forenkling og besparelser gjennom regelverk.
17. juni 2022

Menon Economics har på oppdrag for Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Regelrådet sett på hvordan bruk av standarder kan understøtte utviklingen av regelverk på lov- og forskriftsnivå. Studien ser også på hva som kjennetegner områder hvor standarder er særlig godt egnet som verktøy for utvikling av effektive regelverk, hva som kan være barrierer forå ta standarder i bruk i regelverk, og hvordan regelverksutviklere kan gå fram for å vurdere egnetheten av standarder på sitt område.

Les hele rapporten fra Menon Economics 

Bedre regulering en viktig bidragsyter

Bedre regulering går ut på å regulere mer effektivt og treffsikkert slik at vi ikke setter barrierer for det som reguleres. Det er viktig at regelverket blir enklere å forstå, etterleves og i større grad hensyntar kostnader for næringslivet. I Norge jobber Regelrådet kontinuerlig med å fremme bedre regulering for norsk næringsliv med mål om ytterligere besparelser og forenklinger.

Les synspunkter fra sekretariatsleder Dag Aarnes m.fl. i Dagens Perspektiv

Summary of the Menon report in English

The summary of the report «References to standards in Norwegian regulation» is available in English. The study is the first systematic mapping of how standards are referred to in Norwegian legislation.

The study was carried out by Menon Economics on commision from Standards Norway, the Norwegian Electrotechnical Committee (NEK) and the Norwegian Better Regulation Council.

Read the English summary