29.06.2022

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i drosjereguleringen – nye løyvekrav mv. Forslagene tar sikte på å reversere enkelte av de endringene som ble gjennomført i 2020.

Beskrivelsen av problem og mål i høringsnotatet er generell. Regelrådet registrerer at det er nedsatt et utvalg som skal se på en ny helhetlig regulering av drosjenæringen. Det fremstår som uklart hvorfor det er behov for å gjennomføre disse reglene nå, og hva man ønsker å oppnå med dette.

Regelrådet kan ikke se at det er utredet alternative tiltak som kan løse problemene og nå målene. Dette er en svakhet ved utredningen. Regelrådet registrerer at departementet har synliggjort kostnadene som faller på næringsaktørene, men at det mangler en beskrivelse av næringen slik den er i dag, kun kort tid etter omfattende endringer i regelverket. Dette gjør det vanskelig å vurdere den totale kostnaden for næringslivet. Videre er virkninger for aktørene i bransjen heller ikke tilstrekkelig utredet. Regelrådet mener at departementet i større grad burde vist de positive og negative virkningene av forslagene.

Det fremgår av høringsnotatet at kostnadene for næringslivet antas å være små. Da målet er mangelfullt beskrevet og det ikke er utredet alternative tiltak kan Regelrådet ikke konkludere på spørsmålet om målene oppnås til en relativ sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

På linken til venstre kan du lese hele uttalelsen.