Yellow

Avsender: Olje- og energidepartementet

29.06.2022

Olje- og energidepartementet har sendt NOU 2022: 3 På trygg grunn, Bedre håndtering av kvikkleirerisiko på høring. Regelrådet vurderer at utredningen fremstår som grundig, men at den er noe ustrukturert og mangler tydelige sammendragskapitler og konklusjoner med tilrådninger. Det gjør den vanskelig å lese, noe som er beklagelig med en NOU med denne type tema.

Flere alvorlige kvikkleireskred de siste årene har krevd flere menneskeliv og har gjort skader for flere milliarder kroner. Det fremstår derfor fornuftig at man nå gjennomgår hvordan vi på best mulig vis kan unngå lignende katastrofer i fremtiden. I denne vurderingen er det viktig å gjennomgå både tekniske og økonomiske forhold og foreslå gode ordninger for å fordele ansvar mellom offentlige myndigheter og privat sektor, herunder særlig mindre bedrifter som også er grunneiere. Regelrådet har derfor valgt å uttale seg om utredningen.

Regelrådet mener høringen har gode drøftinger av de tekniske og mer overordnede samfunnsøkonomiske vurderinger. Høringen trekker tydelig frem de aktuelle problemene og oppstiller klare mål, og vurderer og velger ut aktuelle tiltak på en god måte.

Samtidig oppleves høringen mangelfull når det kommer til beskrivelsen av praktiske og administrative forhold, herunder berørt næringsliv. Det fremstår uklart hvilke kostnader grunneiere i fremtiden vil kunne få som følge av en økning i kartleggings- og sikringstiltak. Spørsmål knyttet til hvordan ansvar skal plasseres i fremtiden uten at enkelte bedrifter/grunneiere blir sittende igjen med en uforholdsmessig stor kostnad burde vært nærmere utredet. Det samme gjelder ordningen med naturskadeforsikring i kombinasjon med ordinær forsikring og hvordan man kan innrette den så den gir bedre insentiver til sikring mot kvikkleireskred i fremtiden.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.