Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

30.06.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Utredningen har en god beskrivelse av problem og mål og alternative tiltak, men utredningen kunne vært grundigere når det gjelder virkninger for næringslivet, praktisk gjennomføring og tiltak for å utøve kontroll med ordningen. Vurderingen av folkerettslige forpliktelser og internasjonale avtaler er også grundig. Høringsnotatet kunne også ha forklart noe nærmere hvorfor man vektlegger noen deler av den partssammensatte utredningen (Holmefjordutvalget) og ikke andre.

Det er på det rene at forslagene som foreslås innført gir betydelige endringer i kostnadene for berørte bedrifter. Det fører til at det er en del usikkerhet knyttet til virkningene av forslagene. Det gjelder både hvordan de berørte virksomhetene vil tilpasse seg og hva andre land vil gjøre hvis Norge innfører krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Gitt denne usikkerheten er det etter Regelrådets vurdering viktig at forslaget om å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel evalueres forholdsvis raskt etter at det er satt i verk.

Gitt usikkerheten kan Regelrådet ikke svare på om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken. Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.