Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

01.07.2022

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften).

Det fremgår av høringsnotatet at forslaget i all hovedsak innebærer en videreføring av gjeldende rett. Regelrådet legger til grunn at forslaget medfører lave kostnader for næringslivet. Departementet skriver at det gjennom forslaget ønsker å samle regler som reguleres av eksisterende forskrifter i én forskrift til finansavtaleloven. Regelrådet mener det er positivt at departementet gjennom forslaget søker å gjøre det relevante regelverket mer tilgjengelig.

Etter Regelrådets vurdering kunne utredningen med fordel gått noe nærmere inn på problembeskrivelsen og de konkrete virkningene av forslaget. Formålet med det ville være å forklare tydeligere hva de foreslåtte endringene består i, hvilke tilpasninger som må gjøres hos de berørte bedriftene og hva dette innebærer av kostnader. Videre mener Regelrådet at handlingsrommet på enkelte punkter i forslaget burde vært drøftet noe nærmere. Regelrådet kan ikke se at departementet særskilt har vurdert hensynet til små virksomheter.

Regelrådet mener følgelig at departementet burde utredet hvor mange bedrifter som vil berøres totalt og størrelsesforholdet mellom disse. Rådet kan på bakgrunn av den mangelfulle utredningen av de ovennevnte forhold ikke konkludere om forslaget kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

På linken til venstre kan du lese hele Regelrådets uttalelse.