08.07.2022

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap for bolig- og fritidseiendom, båt, fly og helikopter.

Regelrådet mener departementet har beskrevet problemet som skal løses på en tilfredsstillende måte. Det er positivt at myndighetene har forsøkt med utvidet kontroll før de foreslår strengere regler, og at de har vist til lignende regulering i andre land. Videre er det positivt at departementet har vurdert mulige underalternativer for de foreslåtte tiltakene, og at de har ønsket å lage enkle regler.

En «stoppregel» er et sterkt virkemiddel. Regelrådet mener derfor at beskrivelsen av berørt næringsliv og utredningen av virkninger må gjøres mye grundigere enn det er gjort i dette høringsnotatet. Vi mener det er helt nødvendig å gi eksempler på forskjellige typer virksomheter som blir berørt og utrede hvordan de blir påvirket av forslaget. Departementet bør også vise hvilke konsekvenser rapportering og dokumentasjon vil få for næringslivet. Regelrådet antar at mange små virksomheter vil bli berørt av forslaget og savner en vurdering av dette.

Presise unntaksregler blir etter Regelrådets vurdering avgjørende for å hindre at særreglene rammer for bredt. Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan regelverket vil slå ut for mange bedrifter innen for eksempel utleie. Regelrådet registrerer at departementet ikke har utformet konkrete unntaksregler, men ber om innspill. Regelrådet mener det er viktig at de berørte får vite om de blir omfattet av reglene på et tidlig tidspunkt. Departementet har foreslått at særreglene skal ha virkning fra og med inntektsåret 2023. Regelrådet mener at det er kort tid for næringslivet å tilpasse seg nytt regelverk.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.