Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

15.09.2022

Forslaget gjelder implementering av varslingsdirektivet i norsk rett.

Utredningen fremstår som et kunnskapsgrunnlag for departementets videre utredning av saken, og ikke som fullverdig høringsnotat. Regelrådet mener at departementet burde tatt stilling til utredningen fra Lund og Co og innhentet utredninger fra andre aktuelle fagmiljøer, før et endelig forslag ble sendt på høring.

Etter Regelrådets vurdering gir ikke høringsnotatet nok informasjon om bakgrunnen for direktivet, herunder problemet og målet, til at høringsinstansene kan forstå behovet for direktivet og vurdere gjennomføringen. Utreder gir imidlertid en grundig beskrivelse av gjennomføringen av varslingsdirektivet i Sverige og Danmark, og bruker dette aktivt i vurderingen hvordan direktivet skal gjennomføres i Norge.

Virkningene for næringslivet er overordnet kvalitativt beskrevet i utredningen. Regelrådet savner imidlertid en nærmere utredning av den praktiske gjennomføringen av reglene i direktivet. I den forbindelse kan Regelrådet heller ikke se at forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert. Det fremgår ikke at det er gjennomført tidlig involvering av berørte parter.

Siden utreder har foreslått en minimumsimplementering vil norsk næringsliv ikke komme dårligere ut sammenlignet med næringslivet i andre land. Det er imidlertid vanskelig for Regelrådet å konkludere med at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

På linken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.