Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

19.09.2022

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye reguleringer av tilleggsfordeler ved kredittopptak. Regelrådet vurderer at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet mener høringen gjennomgår utfordringene knyttet til det økende gjeldsvolumet i Norge på en god måte med statistikk som beskriver utviklingen og dagens situasjon. Også vurderingen av alternative tiltak og gjennomgangen av Norges handlingsrom gjennom EØS-avtalen fremstår som grundig.

Forslagene som presenteres i høringen kan ha stor innvirkning på berørte kredittforetak og deres samarbeidspartnere og kan forandre dagens konkurransesituasjon i flere markeder for varer og tjenester. Regelrådet savner en grundigere gjennomgang av konsekvensene tiltakene vil ha for næringslivet og mener tiltakene er så inngripende at det bør gjennomføres en grundigere kost/nytte-analyse av forslagene enn det som blir presentert i høringen.

Videre har Regelrådet bemerket seg at regelendringene er ment å tre i kraft likt med den nye finansavtaleloven i 2022, noe som gir berørte bedrifter uvanlig kort tid på å omstille seg. Regelrådet savner diskusjonen om det bør lages en overgangsordning ment å gjøre overgangen til den nye reguleringen mer overkommelig for næringslivet.

På linken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.