20.09.2022

Utdanningsdirektoratet har på vegne av Kunnskapsdepartementet sendt på høring forslag til forskrift om regnskap m.m. for private barnehager og forslag til endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager.

Regelrådet mener det er positivt at problem og mål kommer tydelig frem i høringsnotatet, og at ulike relevante tiltak knyttet til endringer i forskrift om tilskudd til private barnehagerer utredet. Regelrådet savner imidlertid en grundigere utredning av de økonomiske konsekvensene for de private barnehagene, og da særlig relatert til forslaget om å endre beregningsmåten for fastsettelsen av størrelsen av tilskudd til private barnehager. Tallfesting eller anslag av de økonomiske konsekvensene relatert til dette forslaget, samt øvrige forslag, ville styrket beslutningsgrunnlaget.

Regelrådet stiller seg spørrende til om forslaget om krav til oppbevaring av regnskapsmateriale og annen dokumentasjon i Norge i ti år etter regnskapsårets slutt er en fremtidsrettet og rimelig regulering.

Da de økonomiske konsekvensene av forslagene ikke er tallfestet, kan ikke Regelrådet konkludere om forslagenes formål kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

På linken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.