Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

20.09.2022

Nærings-og fiskeridepartementet har sendt forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet på høring 05.07.2022.

Departementet har besvart spørsmålene som utgjør minimumskravene i utredningsinstruksen, men noen av spørsmålenekunne vært grundigere drøftet. Departementet har gjort rede for problemstillingen og for det underliggende problemet. Det er positivt at omfanget av problemet er undersøkt og tallfestet av Konkurransetilsynet.

Regelrådet mener det styrker beslutningsgrunnlaget at departementet har vurdert alternative virkemidler til forbudsregulering. Det er også positivt at det er vurdert underalternativer. De prinsipielle spørsmålene om forholdet til EØS-avtalen og nødvendigheten av en forskrift er utredet, men vi savner en klar konklusjon. Når det kommer til detaljene, er det vanskelig å forstå hvilke vurderinger i høringsnotatet som knytter seg til de ulike delene av forskriftsteksten. Regelrådet mener at departementets anbefalinger og konklusjoner må komme tydeligere frem av høringsnotatet.

Hvem som blir berørt er beskrevet og tallfestet. De direkte virkningene er kort og kvalitativt beskrevet. Regelrådet savner en bredere vurdering av hvordan den praktiske gjennomføringen er tenkt og hva som er forventet adferd fra næringslivet. Vi mener at det kan være nyttig å gi veiledning til næringen ved innføring av et forbud for å sikre en vellykket gjennomføring, særlig for små og nyetablerte virksomheter. Regelrådet vil anbefale at tiltaket evalueres når det har fått virket en stund.

På linken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.