Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

20.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt Minerallovutvalgets utredning av ny minerallov på høring.

Regelrådet mener at problemet som skal løses og målet som skal nås er tilstrekkelig utredet gjennom evalueringen av mineralloven som ble gjennomført i 2018, utvalgets mandat og utvalgets vurderinger av dagens situasjon. Det gis en grundig oversikt over hvordan mineralmarkedet fungerer i dag og hvem som er aktører i markedet. Utvalget har videre vurdert de aktuelle problemstillingene på oversiktlig måte og kommer med konkrete forslag til løsning for å nå målene. Regelrådet mener det er positivt at utvalget har vurdert behovet for overgangsperiode for å sikre en vellykket gjennomføring, og at de har vurdert hvor lang overgangsperioden bør være. Det er også positivt at det foreslås et mer fremtidsrettet og funksjonsbasert regelverk.

Utvalget skriver at det har vært for utfordrende å beregne hva enkelte av forslagene vil koste for berørt næringsliv. Regelrådet mener likevel at det burde vært mulig å gjennomføre et anslag av kostnadsvirkningene basert på den informasjonen utvalget har hatt. Regelrådet mener også at det er en svakhet at utvalget ikke har utredet i hvilken grad andre næringer blir berørt av forslaget om ny rapporteringsplikt for uttak av masse på over 5000m3.

Samlet sett mener Regelrådet at forslaget til ny lov er tilstrekkelig utredet for mineralnæringen, men det er svakheter når det gjelder konsekvenser for annet næringsliv og små bedrifter.

På de neste sidene kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.