Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

13.10.2022

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør.

Regelrådet vurderer at målet med forslaget er tilstrekkelig beskrevet i høringsnotatet. Departementet kunne etter Regelrådets vurdering likevel sett nærmere på om tiltakene oppnår målet om å sikre at kontanter består som en reell beredskapsløsning. Videre mener Regelrådet at departementet med fordel kunne gitt en grundigere beskrivelse av problemet. Vi vil berømme departementet for at det har vurdert ulike alternativer i relasjon til de ulike forslagene i høringsnotatet.

Regelrådet mener at berørt næringsliv er tilstrekkelig identifisert. Departementet har imidlertid ikke beskrevet berørt næringsliv. En slik beskrivelse ville styrket høringsnotatet som et beslutningsgrunnlag. Departementet har ikke tallfestet konsekvensene av forslagene i høringsnotatet. Hensynet til små bedrifter er heller ikke vurdert særskilt. På bakgrunn av dette kan ikke Regelrådet konkludere om tiltakene som foreslås oppnår målene til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

På lenken til venstre  kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.