Red

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

13.10.2022

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i forskrift om berekraftig skogbruk. Målet med endringene er å bidra til å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak økes.

Problem og mål er overordnet beskrevet og det foreligger en informativ situasjonsbeskrivelse. Det er imidlertid svakheter i utredningen. Regelrådet savner en utredning av alternative tiltak for å løse problemene og nå målene. Videre mangler det en beskrivelse av berørt næringsliv og en utredning av virkningene for næringslivet. Skogbruksnæringen består av mange små og lite lønnsomme virksomheter, og Regelrådet kan ikke se at departementet har drøftet reglenes anvendelighet for ulike typer eiendommer. Videre er det geografiske utfordringer som ikke er drøftet. Vi kan heller ikke se at forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert. På denne bakgrunn mener Regelrådet at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet registrerer at departementet ønsker å legge til rette for langsiktig skogproduksjon og å øke CO2-opptaket. Dette er relativt store og overordnede mål. Regelrådet oppfatter det slik at de gjeldende reglene ikke fungerer slik de skal. Regelrådet stiller derfor spørsmål ved om «mer av det samme» da vil løse problemene. Da det ikke er utredet og vurdert alternative tiltak og det ikke er utredet virkninger for den berørte næringen er det etter Regelrådets vurdering usikkert om målene kan nås med de foreslåtte tiltakene. Regelrådet kan derfor ikke konkludere med at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.