13.10.2022

Sjøfartsdirektoratet har sendt forslag til forskrift om endringer i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger på høring.

Forslaget kommer fra Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (IMO), og direktoratet viser til problemstillingen og målet som ønskes oppnådd. Problemstillingen er ikke satt inn i en norsk kontekst og det er ikke gjort rede for hvor stor effekt tiltakene vil ha sammenlignet med nullalternativet. Berørt næringsliv er ikke beskrevet, noe som er en svakhet ved utredningen. Direktoratet har kommentert de negative virkningene av forslaget, men Regelrådet kan ikke se at de positive virkningene er nevnt. Regelrådet mener også at det er en svakhet at forutsetninger for en vellykket gjennomføring av endringene ikke er drøftet. Dette er spesielt viktig da reglene blir innført allerede 1. november i år.

Regelrådet mener at høringsnotatet er vanskelig å finne fram i og fremstår som lite pedagogisk. Det er vanskelig å få tak på hva dagens situasjon er og hvilke endringer som faktisk foreslås. Videre er det ikke åpenbart hvordan dette vil slå ut for skipsnæringen eller andre berørte næringer. Høringer er for alle som har interesser i saken, ikke bare den direkte berørte næringen. Spørsmål om CO2-utslipp har stor almen interesse. Det er derfor viktig at direktoratet skriver på en oversiktlig måte som gjør at berørte parter kan sette seg inn i forslagene.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.