10.11.2022

Fiskeridirektoratet har sendt forslag til ny deltakerforskrift for 2023 på høring. Regelrådet har vurdert at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet vurderer det slik at forslagene vil påvirke et begrenset antall virksomheter. Kravene til utredning bør derfor ikke settes for høyt. For noen virksomheter vil forslaget imidlertid være inngripende, da strengere eierskapskrav vil utestenge virksomheter fra fisket i åpen gruppe. Det er derfor problematisk at utredningen ikke oppfyller minimumskravene i utredningsinstruksen. Blant annet er utredningen av problem og mål for forslaget for mangelfullt belyst, alternative tiltak er ikke utredet og det mangler en gjennomgang av forslagets virkninger for næringslivet.

Spesielt innen omtalen av virkninger for næringslivet mener Regelrådet høringen inneholder mangler. Til tross for at en del virksomheter nå blir utestengt fra fisket i åpen gruppe grunnet strengere eierskapskrav, kan vi ikke se at det er vurdert hvilke negative virkninger dette vil ha for de berørte virksomhetene. Regelrådet mener det er prinsipielt viktig å utrede konsekvensene av og begrunne denne type inngripende tiltak.
Videre kan vi ikke se at det fremgår direkte av høringsnotatet hvilke overordnede problemstillinger direktoratet søker å løse gjennom forskriftsendringene. Det er heller ikke gitt mer konkrete mål med reguleringen. Regelrådet vil påpeke at det er viktig at grunnlaget for ny regulering er åpen for allmenheten.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.