10.11.2022

Oljedirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) og forskrift om materiale og dokumentasjon ved undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 (forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen).

Regelrådet vurderer at forslaget til endringer er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil berømme Oljedirektoratet for at det i høringsnotatet er foreslått flere forenklinger for næringslivet. Regelrådet viser i denne sammenheng til at tydeliggjøring av bestemmelser i forskriftene og harmonisering av regelverket fremmer forutsigbarhet for berørt næringsliv. Det er videre positivt at direktoratet gjennom materielle endringer har søkt å forenkle rekrutteringen av relevant personell for rettighetshaverne som omfattes av ressursforskriftens bestemmelser.

Oljedirektoratet har ikke beskrevet berørt næringsliv. Kostnadene knyttet til enkelte av tiltakene er heller ikke tallfestet. Regelrådet mener at Oljedirektoratet burde utredet disse punktene. Regelrådet vurderer likevel at forslagene trolig kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Regelrådet råder til at Oljedirektoratet ved den videre utformingen av kravet om rapportering om prognose og resultat for brønner med evaluering av potensialet for lagring av CO2, tar hensyn til den praktiske gjennomføringen av rapporteringen.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.