Yellow

Avsender: Kultur- og likestillingsdepartementet

14.11.2022

Kultur- og likestillingsdepartementet sendte 18.08.2022 forslag til lov om omsetning av bøker (bokloven) på høring. Bakgrunnen for forslaget er Hurdalsplattformen, og loven skal blant annet erstatte dagens ordning med unntak i forskrift fra konkurranseloven.

Regelrådets vurdering er at problembeskrivelsen på overordnet nivå kunne vært noe grundigere, men når det gjelder enkeltforslag, kommer problemet tydeligere frem. Det er vanskelig å se sammenhengen mellom problem, foreslått tiltak og mål, og vi mener at departementet kunne lagt mer vekt på å vise dette i høringsnotatet. Regelrådet savner en grundigere utredning av forholdet til nasjonale og EUs opphavsrettsregler i høringsnotatet.

Det er positivt at erfaringer fra andre land, både med og uten boklov, og erfaringer fra lignende markeder er tatt med i utredningen. Departementet har også stort sett gitt en tilstrekkelig beskrivelse av bransjen, men vi savner en grundigere beskrivelse av de berørte som i dag ikke er bundet av eller følger prinsippene i Bokavtalen. Det er positivt at departementet har involvert næringslivet tidlig i prosessen og beskrevet dette i høringsnotatet.

Virkningene for næringslivet er kort og kvalitativt beskrevet. For fastpris er utredning av virkninger tilstrekkelig. Regelrådet mener beskrivelsen av virkningene ved utvidelse av virkeområdet, mulig avanseregulering og eksemplarsalg av lydbøker er noe knapp. Når det gjelder de aller minste virksomhetene, stiller Regelrådet spørsmål ved om det er rimelig at alle bestemmelsene i loven bør gjelde for disse? Vi stiller også spørsmål ved om deler av reguleringen er tilstrekkelig fremtidsrettet. Konkurranse fra engelskspråklig eller oversatt litteratur, særlig i digitale løsninger, burde vært grundigere utredet. Regelrådet anbefaler en evaluering av regelverket etter noe tid.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.