Yellow

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

16.11.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

Problem og mål er utredet, men problembeskrivelsen fremstår likevel som uklar da også andre bransjer har de samme problemene. Videre gir departementet en grundig situasjonsbeskrivelse av bruken av innleie i de aktuelle sektorene.

Regelrådet er klar over at det kun er selve forskriften som nå er sendt på høring. Det blir i denne saken likevel unaturlig å ikke vurdere rekkevidden av forskriftshjemmelen. Forskriftshjemmelen er per nå ikke vedtatt av Stortinget, den er innholdsmessig tett knyttet opp mot forskriften og den har ikke har vært på høring. Regelrådet vil derfor også knytte noen kommentarer til utredningen av forskriftshjemmelen.

Etter Regelrådets vurdering er det enkelte svakheter i utredningen av alternative tiltak og utredningen av virkninger. Regelrådet mener at departementets begrunnelse for å innføre unntak for helse og omsorgssektoren og for rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse også kan gjøres gjeldende for andre bransjer. Regelrådet mener avgrensningen mot andre næringer burde vært tydeligere begrunnet og belyst. Videre savner Regelrådet en vurdering av om begrepet «spesialkompetanse» kan ha en videre betydning i små virksomheter enn i store.

Forslaget er en forenkling for helse- og omsorgstjenesten og konsulent og rådgivningsbransjen sammenlignet med lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget.

På lenken til venstre kan du lese hele uttalelsen.