Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

16.12.2022

Nærings- og fiskeridepartementets har sendt forslag om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer på høring. Regelrådet har valgt å uttale seg om saken. Regelrådet mener utredningen samlet sett er grundig og at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Dagens situasjon er godt beskrevet. Departementet har også gitt en grundig vurdering av ulike konkurransevirkninger. Bakgrunnen for forslaget er flere anmodningsvedtak. Regelrådet mener departementet på en god måte har vurdert ulike alternativer innenfor det handlingsrommet anmodningsvedtakene gir. Det er positivt at forholdet til EØS-avtalen er utredet. Utredningen inneholder en grundig kvalitativ vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger og virkninger for berørt næringsliv.

Departementet foreslår to ulike forskrifter, samt noen alternative/supplerende forslag i forskriftsutkastene. Det er positivt at flere ulike alternativer er utredet. Regelrådet mener likevel at departementet kunne gitt en klarere anbefaling av tiltak. Departementet burde også vurdert noen flere forutsetninger for at tiltakene skal lykkes.

Regelrådet deler departementet vurdering om at en begrunnelsesplikt med en dokumentasjons-og opplysningsplikt vil gi økte kostnader for næringslivet. Regelrådet kan ikke konkludere med at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet for dette forslaget.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.