20.12.2022

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at rapporteringspliktige etter valutaregisterloven, det vil si foretak som utsteder betalingskort i Norge, for eksempel banker, skal rapportere hvilke utenlandske brukersteder norske kortbrukere har handlet med.

Hva som er problemet og hva departementet ønsker å oppnå med forslaget kommer klart frem av høringsnotatet. Det er positivt at departementet har vist til hva som er gjort i EU på dette feltet.

Regelrådet savner en beskrivelse av nullalternativet, og vi mener at det underliggende problemet med manglende beregning og betaling av merverdiavgift burde vært grundigere beskrevet. Det kan gjøre det lettere å finne treffende tiltak. Regelrådet har forståelse for at andre relevante tiltak i denne saken kan synes å være begrenset. Men dersom kun ett alternativ utredes, kan lett mer effektive løsninger på problemet bli oversett.

Regelrådet mener det er viktig at berørt næringsliv er beskrevet og tallfestet i alle utredninger og høringsforslag. I denne saken burde administrative kostnader ved utvidet rapporteringsplikt og øvrige etterlevelseskostnader vært nærmere utredet. Nytteverdien av tiltaket burde i tillegg komme tydeligere frem, som for eksempel konkurransevirkninger og fordeler for norske nettsteder.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.