Yellow

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

20.12.2022

Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser og byggherreforskriften.

Regelrådet vurderer at problem og mål er tilstrekkelig utredet. Videre har departementene utredet alternative forslag. De forslag som anbefales er også begrunnet.

Regelrådet vil berømme departementene for at prinsipielle spørsmål, som EØS-rettslige og personvernrettslige spørsmål, er utredet.

Departementene har etter Regelrådets syn identifisert de berørte bransjene og gitt en forholdsvis grundig beskrivelse av disse. Regelrådet mener imidlertid at departementene burde beskrevet berørt næringsliv noe grundigere, blant annet ved å vise til hvor mange leverandører og underleverandører som forventes å berøres av tiltakene.

Etter Regelrådets syn er virkningene av tiltakene som foreslås kvalitativt beskrevet. Regelrådet savner imidlertid en mer konkret vurdering av de ulike kostnads- og nyttevirkningene som nevnes i høringsnotatet. Departementene viser til at enkelte av tiltakene som foreslås vil være særlig krevende for små og nystartede bedrifter. Regelrådet mener på bakgrunn av dette at departementene burde utredet hva virkningene av tiltakene innebærer for disse aktørene.

Med henvisning til det ovennevnte kan ikke Regelrådet konkludere om forslagenes formål kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.