23.12.2022

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Departementet foreslår å innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Departementet foreslår også å øke produksjonsavgiften og innføre en ny naturressursskatt, og at disse gjøres fradragsberettiget i den nye grunnrenteskatten.

Regelrådet tar ikke stilling til om næringen bør skattlegges med en egen særskatt, men vurderer om virkningene av forslaget er utredet i henhold til kravene i utredningsinstruksen.

Departementet beskriver problemet som skal løses og målet som skal nås. Havbruksnæringen er grundig beskrevet og flere av virkningene er tallfestet og eksemplifisert. Regelrådet mener at vurderingen av alternative tiltak er tilstrekkelig utredet for grunnrenteskatten, men savner en vurdering av alternativer til en høyere produksjonsavgift og en ny naturressursskatt. Vi savner også en grundigere vurdering av forutsetningene for en vellykket gjennomføring.

En grunnrenteskatt skal i utgangspunktet virke nøytralt på investeringsbeslutninger, gitt at utgifter og inntekter fastsettes slik at de i størst mulig grad reflekterer virksomhetenes faktiske utgifter og inntekter. Det skal benyttes normpris i inntektsgrunnlaget. I situasjoner hvor normprisen avviker fra reelle inntekter vil ikke skatten nødvendigvis virke nøytralt på investeringsbeslutninger. Dette er i liten grad problematisert i høringsnotatet. Videre mangler det en utredning av virkningene av økt produksjonsavgift og en ny naturressursskatt for de mindre selskapene i næringen. På bakgrunn av dette mener Regelrådet at utredningen har svakheter.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.