27.01.2023

Kunnskapsdepartementet har den 07.12.2022 sendt på høring forslag til endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova. Departementet foreslår at det ved godkjenning av nye og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. I tillegg foreslås endringer i bestemmelsene om statstilskudd for private skoler godkjent etter kap. 6A i privatskolelova.

Etter Regelrådets vurdering har høringsnotatet svakheter når det gjelder minimumskravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og besvarelsen av de seks spørsmålene. Det gjelder enkelte deler av beskrivelsen av problemet og målet med forslagene, utredning av alternative tiltak og underalternativer, beskrivelse av berørt næringsliv og utreding av virkninger for næringslivet. Vi savner i tillegg tidlig involvering av næringslivet og etterfølgende evaluering av regelverket.

Begrunnelsen for valgt tiltak er i hovedsak et politisk ønske om å styrke den offentlige fellesskolen over hele landet og stoppe veksten i private skoler. Departementet har ikke utredet alternative tiltak og virkningene er i liten grad utredet eller tallfestet. Kostnadene vil i stor grad falle på de berørte privatskolene og elevene ved skolene. Næringslivet som er indirekte berørt, kan også bli negativt påvirket. På denne bakgrunn mener Regelrådet at målene ikke kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.