Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

31.01.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norske selskaper. Departementet foreslår nye lovkrav til sammensetning av styrer og en sertifiseringsordning.

Regelrådet mener at forslagene i høringsnotatet er tilstrekkelig utredet. Det er særlig positivt at det foreligger det en grundig situasjonsbeskrivelse, at det er utredet alternative tiltak og at virkningene for næringslivet er vurdert. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring er også vurdert.

Departementet har i høringsnotatet vurdert ulike terskler og ulike terskelverdier. Til tross for en grundig utredning har departementet ikke gjort rede for hvilke terskelverdier de anbefaler. Regelrådet mener at departementet burde kunne anbefalt terskelverdier for årsverk og drifts- og finansinntekter. Dette er særlig viktig med hensyn til hvorvidt relativt små bedrifter skal omfattes av forslaget eller ikke. Det er positivt at departementet har gjennomført innspillsmøter hvor berørt næringsliv har fått anledning til å uttale seg. Slike innspillsmøter gir verdifull informasjon om berørte grupper som styrker utredningen.

Etter Regelrådets vurdering kan det stilles spørsmål ved om lovkravene og sertifiseringsordningen vil bidra til en varig endring i holdningene når det gjelder kjønnsrepresentasjon i styrer, eller om andre tiltak må til. På denne bakgrunn er Regelrådet noe usikre på om de politiske målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.