01.02.2023

Finansdepartementets har sendt på høring forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Problemstilling og mål med forslaget kommer tydelig frem av utredningen. Relevante alternativer er utredet. Det er positivt at departementet har beskrevet status for vindkraftnæringen i Norge. Provenyvirkninger, virkninger for de skattepliktige og administrative virkninger er utredet. Departementet gir en klar tilrådning av tiltak. Departementet har vurdert noen unntak og overgangsordninger for eksisterende vindkraftverk.

Regelrådet mener det er positivt at departementet har lagt vekt på administrative byrder for små virksomheter i vurdering av en nedre grense for grunnrenteskatten.

Regelrådet stiller spørsmål til om opplegget for fordeling av inntekter til kommunene, men både produksjonsavgift og naturressursskatt i tillegg til grunnrenteskatten, er unødvendig tungvint og fører med seg en større administrative byrder for næringslivet enn nødvendig.

Regelrådet mener departementet bør prioritere å evaluere skatten og få på plass en utbetalingsordning for eventuelle negative grunnrenteinntekter innen noen få år.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.