Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

03.02.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet mener at forslagene kan påvirke et stort antall virksomheter, vil kunne forandre konkurransesituasjonen og muligens slå særlig negativt ut for små og mellomstore bedrifter. Etter Regelrådets vurdering er det er spesielt viktig at disse spørsmålene utredes grundig.

Høringen inneholder en god gjennomgang av dagens regulering, og problem og mål er klart. Det er gode samfunnsøkonomiske vurderinger av kostnad vs. miljø. Videre er det positivt at det er utredet og vurdert tre alternative reguleringer av miljøkravet.

Regelrådet har likevel merket seg at mange instanser har fremhevet at mye av problemet er manglende miljøkompetanse på oppdragsgiversiden. På denne bakgrunn kan det fremstå som uheldig at departementet begrenser seg til kun å vurdere ny regulering, og ikke har utredet ulike kompetansetiltak. Uten tilstrekkelig kompetanse innen miljø på bestillersiden kan effekten av den nye reguleringen bli mindre enn ønsket. Det er også uheldig at hensynet til små og mellomstore bedrifter ikke er særskilt vurdert, særlig når departementet antar at forslaget kan få negative virkninger for mindre aktører på grunn av konkurransevirkninger.

Regelrådet registrerer at det er nokså stor forskjell på de tre alternativene som er utredet i høringsnotatet. Det ene forslaget oppstiller en strengere regel (alternativ 1), mens alternativ 2 og 3 er mer fleksible. Det vil dermed ha stor betydning hvilket alternativ som velges. Da høringen ikke inneholder en klar anbefaling er det vanskelig å slå fast at målene oppnås til en relativ sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.