Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

09.03.2023

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i konkursloven mv. for å innføre permanente regler om rekonstruksjon som skal erstatte reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del og reglene i den midlertidige loven om rekonstruksjon.

Innledningsvis vil Regelrådet peke på at det er positivt at regelverket er evaluert i forkant av utredningen, at det er innhentet innspill fra de berørte aktørene, og at dette danner grunnlaget for utredningen av endringer. Videre er det positivt at hensynet til små og mellomstore bedrifter er gjennomgående vurdert, og at det er lagt til rette for fleksibilitet og forenkling. Det foreligger en grundig utredning av virkningene for næringslivet. Regelrådet mener også at departementet på en god måte har gjort rede for reglene i EU-direktivet og gjennomføringen i Sverige og Danmark.

Etter Regelrådets vurdering utgjør høringsnotatet og den samfunnsøkonomiske analysen et grundig beslutningsgrunnlag. På denne bakgrunn mener Regelrådet at det er grunn til å tro at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

På lenken til venstre kan du lese hele Regelrådets uttalelse.