15.03.2023

Samferdselsdepartementet sendte 6. februar 2023 på høring et forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift om betalingsløsning for betaling ved lading av elektrisk drevet kjøretøy. Forslaget er en oppfølging av deler av nasjonal ladestrategi.

Etter Regelrådets vurdering har høringsnotatet svakheter når det gjelder minimumskravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og besvarelsen av de seks spørsmålene. Det gjelder særlig beskrivelsen av forventet fremtidig utvikling uten det foreslåtte tiltaket (nullalternativet), utredning av alternative tiltak, beskrivelse av berørt næringsliv, og forutsetninger for en vellykket gjennomføring. Det er positivt at høringsnotatet inneholder et grovt estimat for hva det vil koste med betalingsterminal på nye ladestolper, men departementet sier lite om driftskostnader og mulig virkning på lønnsomhet og investeringsvilje i bransjen.

Når det gjelder prinsipper for god regulering, savner Regelrådet en vurdering av om reguleringen er tilstrekkelig fremtidsrettet. Vi mener at en funksjonsbasert og mer teknologinøytral reguleringsløsning med fordel kunne vært vurdert i denne saken. Det burde også vært nærmere vurdert om det er nødvendig å regulere med krav om en bestemt løsning på nåværende tidspunkt. Regelrådet anbefaler at tiltaket evalueres som en del av utredningen av fremtidig nytt regelverk på området.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.