16.03.2023

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart. Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Forslaget berører mange virksomheter og vil føre til høyere drivstoffpriser for norsk sjøfart-, fiskeri- og havbruksnæring, og det er derfor viktig at slike kostbare forslag som berører mange blir utredet grundig.

Høringen inneholder en grundig situasjonsbeskrivelse av forholdene i dagens marked og problem og mål er klart. Det er utredet alternative tiltak innenfor direktoratets handlingsrom og det er utarbeidet en detaljert beskrivelse av de berørte av forslagene. Videre er virkningene beskrevet både kvalitativt og kvantitativt for flere scenarioer og usikkerhet ved analysene er vurdert. Potensielle konkurransevirkninger er også utredet.

Høringsnotatet inneholder en grundig gjennomgang av konsekvensene av de nye dokumentasjonskravene og direktoratet har vurdert hvordan de kan forhindre unødvendige byrder og dobbeltrapportering for de berørte.

Forslaget vil gi økte kostnader for mange virksomheter. Tiltaket er dyrere per enhet utslippsreduksjon enn gjennom for eksempel kjøp av utslippskvoter, men et omsetningskrav for avansert biodrivstoff til innenriks sjøfart og fiske ansees viktig for at Norge skal nå sine klimamål. Andre metoder for å få til økt bruk av avansert biodrivstoff er vurdert til å være mer kostbare og administrativt byrdefulle.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.