Regelrådet deltok på workshop om evaluering av regelverk

Representanter fra Norge, Danmark, Slovakia, Storbritannia, Nederland, Finland og Tsjekkia deltok på workshop
17. mars 2023

Workshop i Stockholm

Det svenske Regelrådet inviterte medlemmer av RegWatchEurope og andre interessenter til workshop om evalueringer av regelverk, også kalt ex-post evalueringer. Workshopen fant sted i Stockholm den 16. mars 2023 og det norske Regelrådet deltok, det samme gjorde blant annet OECD, EU kommisjonen og RSB som er EU kommisjonens regelråd. Bakgrunnen for workshopen var at det svenske Regelrådet ønsker seg et klarere system for ex-post evalueringer i Sverige. De ønsker også at det svenske Regelrådet skal kvalitetssikre evalueringene på sammen måte som de i dag kvalitetssikrer utredninger av nytt eller endret regelverk.

OECD påpekte viktigheten av ex-post evalueringer

OECD var representert ved Policy Analyst Paul Davidson. Davidson beskrev reguleringer er som et badekar hvor det hele tiden strømmer inn nye regler fra kranen. For å unngå at reguleringsbadekaret oversvømmes er det viktig med systematisk evaluering av gjeldende reguleringer. Hensikten er å finne ut om reglene virker slik vi ønsker. Har reguleringen nådd målet eller løst det aktuelle problemet? Har effektene på næringslivet og andre grupper blitt større eller mindre enn det vi trodde på forhånd? Dette er noen av spørsmålene som en ex-post evaluering skal forsøke å svare på slik at vi kan regulere bedre i fremtiden. Ex-post evalueringer er en viktig del av reguleringssyklusen, men som er underutviklet i mange land. Ex-post evalueringene skal vurdere effekten og måloppnåelsen av gjeldende regelverk, og samtidig danne grunnlag for endringer.

Stor variasjon i hvordan evalueringer gjennomføres

Medlemmene i RegWatchEurope delte erfaringer og utfordringer med ex-post evalueringer i sine respektive land. Gjennomgangen viste at Storbritannia, Tyskland og EU har best systematikk og rammeverk for om og hvordan ex-post evalueringer skal gjennomføres. De mindre landene, blant annet Norge, har i større grad en ad-hoc tilnærming til når regelverk bør evalueres.

Risikerer vi at dårlige reguleringer lever lengre enn nødvendig i Norge?

I Norge er det i stor grad opp til regjeringen og Stortinget å bestemme om og når regler skal evalueres. Det fremgår av Reglement for økonomistyring i staten § 16 at «Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter. Evalueringene skal belyse hensiktsmessighet av eksempelvis eierskap, organisering og virkemidler, herunder tilskuddsordninger. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.» I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet utgitt en veileder om evaluering av lover til støtte for dette arbeidet. Regelrådet stiller spørsmål ved å om vi evaluerer nok i Norge. Det er kanskje på tide og se nærmere på vårt eget reguleringsbadekar. Ex-post evalueringer kan være et viktig virkemiddel for å få bedre reguleringer og forenkling for næringslivet.