20.03.2023

Finansdepartementets har sendt på høring forslag til endringer i Pilar 2. Pilar 2 inneholder krav til foretaksspesifikke kapitalkrav for banker og andre finansforetak. Høringsnotatet er skrevet av Finanstilsynet. Finanstilsynet har også utført en evaluering av reguleringen av pilar 2 i Norge.

Forslaget berører banker, holdingselskaper i finanskonsern, kredittforetak og finansieringsforetak. Reglene om kapitalkrav er viktige rammebetingelser for finansforetakene. I tillegg kan kapitalkravene indirekte berøre annen næringsvirksomhet gjennom å påvirke bankenes utlånsbetingelser.

Regelrådet mener det er svakheter i beskrivelsen av problem og mål, utredningen av alternativer og beskrivelsen av berørt næringsliv og virkninger for disse. På bakgrunn av dette mener Regelrådet at utredningen har svakheter.

Regelrådet mener Finanstilsynets evaluering kunne vært grundigere og med fordel inneholdt en vurdering av hvordan reguleringen av pilar 2 har påvirket de berørte virksomhetene. En grundigere evaluering kunne dannet grunnlaget for å utrede flere endringer/forbedringer i reguleringen av pilar 2. Det kunne også bidratt til en bedre utredning av virkninger for berørt næringsliv.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.