Yellow

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

28.04.2023

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Apoteklovutvalgets NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig på høring. Utredningen dekker et viktig felt og en stor og gjennomregulert næring.

Apoteklovutvalgets utredning er grundig og omfattende med gjennomgang av svært mange tiltak som virker inn på apoteknæringen og distribusjonene av legemidler. Utvalget erkjenner at det er et reelt dilemma mellom å finne reguleringer som sikrer en høy grad av konkurranse i dette markedet samtidig som leveringssikkerhet og andre legemiddelpolitiske målsettinger skal nås. Formålet med utredningen er godt beskrevet, og oppdraget er rimelig tolket av utvalget.

Utredningen har noen svakheter i forhold til kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2. På noen områder er forslagene fra utvalget utførlig beskrevet og virkningene er langt på vei fullt utredet, mens på andre er det mer korte henvisninger til mulige tiltak og tiltak som kunne vært interessant å prøve. En del tiltak er ikke ferdig utredet. Utvalget foreslår blant annet økte rapporteringsbyrder for grossister og apotek, men utredningen inneholder ikke en detaljert oversikt over hvilke opplysninger som rapporteres i dag, og konkret hvilke opplysninger som utvalget mener myndighetene mangler. Regelrådet påpeker at det myndighetene bør være tydelige i sine rapporteringskrav og legge unngå dobbeltrapportering.

Dokumentet ville blitt klart forbedret med strammere redigering og et fyldigere og mer dekkende sammendrag i innledningen for å bedre leservennligheten.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger