28.04.2023

Statens vegvesen har sendt på høring forslag til endringer av forskrift om arbeid på kjøretøy. Endringene knytter seg til arbeid på myk-karosseri («sandwich-konstruksjon) på campingbiler og campingvogner.

Regelrådet mener Statens vegvesen på en god måte har utredet hvordan de kan legge til rette for en ordning om særlig arbeidstillatelse. Videre er det positivt at vegvesenet har estimert hvor mange som vil bli omfattet av regelverksendringen, og i tillegg beregnet enkelte av kostnadene tilknyttet godkjenning.

Regelrådet savner en tydeligere beskrivelse av gjeldende rett, herunder hjemmelsgrunnlaget i verkstedforskriften § 3. Regelrådet stiller spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget. Ordlyden i bestemmelsen er uklar, bransjen har ikke oppfattet at det er krav om godkjenning etter denne bestemmelsen, og vegvesenet selv har ikke gjort noe med det selv om de har vært kjent med at virksomheten har pågått.

Slik Regelrådet forstår det består bransjen i hovedsak av små bedrifter. For små bedrifter kan endringene ha konsekvenser for driften, og vi etterlyser en grundigere utredning av virkningene for disse bedriftene. Det hadde også vært nyttig med en oversikt over behandlingen av dette i naboland med mange bobiler, som for eksempel Sverige og Tyskland.

Etter Regelrådets vurdering har utredningen enkelte svakheter. På denne bakgrunn kan Regelrådet ikke konkludere med at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for de berørte.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.