Yellow

Avsender: Kommunal- og distriktsdepartementet

03.05.2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring forslag om pliktig innmelding av geotekniske grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre.

Regelrådet mener at utredningen har enkelte svakheter, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2. Departementet har sendt på høring en forholdsvis grundig utredning, men Regelrådet savner en nærmere vurdering av alternative og supplerende tiltak, og hvilke virkninger de kan ha for næringslivet som blir berørt. Det er ikke utredet supplerende tiltak til nullalternativet, og nytte-kostnadsvirkningene for både konsulentene og næringslivet som bestiller burde vært nærmere beskrevet. Regelrådet finner det imidlertid positivt at departementet har utredet viktige prinsipielle spørsmål og at forutsetninger for en vellykket gjennomføring er drøftet. Videre er det positivt at departementet har kommentert virkningene for små bedrifter.

Forslaget får økte administrative kostnader, kan medføre tapte inntekter og få omfordelingsvirkninger mellom bedrifter. Departementet mener imidlertid at forslaget har stor samfunnsmessig verdi og at også konsulenter og næringslivet som bestiller vil få nytteeffekter av forslaget.

Regelrådet mener at den praktiske gjennomføringen blir viktig for å nå målene med forslaget. Regelrådet vil oppfordre departementet til å ha tett dialog med næringslivet for å få på plass en brukervennlig og effektiv løsning for alle parter. Og videre, samle rapporteringspliktene i én rapporteringsløsning.

Da det er enkelte svakheter i utredningen kan Regelrådet ikke med sikkerhet si at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.