31.05.2023

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer av rentebegrepet i rentebegrensningsreglene i skatteloven og to justeringer for å regulere tilpasningsmuligheter som eksisterer i gjeldende regler.

Regelrådet mener departementet har beskrevet problemet som skal løses på en tilfredsstillende måte. Det er positivt at de har vist til lignende regulering i andre land og til OECD’s tilrådninger. Videre er det positivt at departementet har vurdert mulige alternativer for utforming av reglene.

Forslaget berører næringslivet på tvers av alle bransjer. Hvem som blir berørt er vanskelig å få fatt i fordi regelverket er komplisert og med mange og omfattende unntak. Departementet har etter Regelrådets vurdering ikke utredet eller gitt en tilstrekkelig oversikt over berørte. De direkte virkningene for næringslivet er overordnet kvalitativt beskrevet og departementet har sagt noe om de administrative kostnadene. Vi savner imidlertid en beskrivelse av indirekte virkninger, særlig påvirkning av konkurranseforholdene. Det er positivt at departementet har gjort en vurdering av hensynet til små virksomheter når det gjelder rentekostnader knyttet til finansiell leasing.

Regelrådet mener departementet burde sett på om det er mulig å forenkle regelverket. Skatteloven§ 6-41 er en lang paragraf som er uoversiktlig og teknisk krevende å anvende. Vi mener også at høringsnotatet burde vært skrevet med klarere språk for å gjøre det enklere å forstå hva endringene betyr.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.