Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet
31.05.2023

Nærings-og fiskeridepartementet har sendt på høringetforslag om å gi Konkurransetilsynet et nytt markedsetterforskningsverktøy. Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Forslaget kan berøre mange aktører innen mange bransjer, og tiltak iverksatt etter markedsetterforskning kan medføre nye kostnader for næringslivet. Regelrådet mener det er viktig at innføringen av et nytt og inngripende verktøy gjøres på grunnlag av en grundig utredning.

Høringen inneholder en godutredning av dagens situasjonog beskriver problemstillinger som en ser igjen i flere markeder.Problem og mål kommer klart frem og alternative tiltak er vurdert. Det er også gjennomført en grundig nabosjekk som beskriver hvordan markedsetterforskningsverktøybrukes i andre land.

Virkninger av forslageter kvalitativt beskrevet, menikke forsøkt tallfestet. Regelrådet har forståelse for at det er vanskelig å tallfeste virkninger siden man på nåværende tidspunkt ikke vet hvordan og i hvor stor grad et markedsetterforskningsverktøy vil benyttes. Regelrådet vurderer derfor at utredningen av virkninger er tilstrekkelig sett i forhold til forslagets karakter.

Det å gi konkurransemyndighetene et markedsetterforskningsverktøy vurderes som et relativt inngripende tiltak. Samtidig er det usikkert i hvor stort omfang verktøyet vil bli benyttet. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om kostnadene forbundet med forslaget. Regelrådet mener at et godt veiledningsarbeid fra Konkurransetilsynet og et tett samarbeid med næringslivet er viktigi det videre arbeide med forslaget. Dette vil bli sentralt omforslaget skal få den ønskede effekten, samtidig som at næringslivet ikke blir pålagt for store byrder.

På lenken til venstre kan du lese hele uttalelsen.