Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

31.05.2023

Justis- og beredskapsdepartementet har i samråd med Finansdepartementet sendt på høring forslag om garantiordninger ved konkurs i forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadeerstatning.

Utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2 blant annet når det gjelder virkninger for forsikringsforetakene og for arbeidsgivere som er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring. Høringsnotatet gjør imidlertid på en god måte rede for dagens regelverk og problemene knyttet til gjeldende rett som er at yrkesskadelidte risikerer ikke å få full dekning ved insolvens hos forsikringsforetak tilhørende annen EØS-stat uten norsk filial. I tillegg er det i høringsnotatet en oversiktlig fremstilling av nasjonalt handlerom innenfor rammene av Solvens II-direktivet.

Regelrådet finner det positivt at departementet har utredet flere alternative løsninger. I tillegg er det positivt at det er vist til svensk og dansk regelverk på området. Regelrådet savner imidlertid en grundigere beskrivelse av berørt norsk næringsliv, herunder antall berørte og eventuell fordeling av små og store virksomheter. Videre mener Regelrådet at departementet i større grad burde tatt stilling til forhold som er av betydning både for forsikringsforetakene og forsikringstaker, som for eksempel pris- og konkurransevirkninger, herunder faren for at noen aktører kan bli «gratispassasjerer» i ordningen.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.