31.05.2023

Finansdepartementet har i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring forslag til ny innkrevingslov og forslag om etablering av ett utleggstrekk.

Forslagene er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2. Regelrådet mener at departementene har koordinert høringene på en god måte, og er enige i at forslagene må sees i sammenheng. De to høringsnotatene utgjør til sammen en grundig utredning, hvor problemene er belyst og målene er beskrevet, alternativer er drøftet, og virkningene for de berørte er utredet. Videre fremstår reguleringen som fremtidsrettet.

Forslagene har som mål å forenkle prosessene rundt statlig innkreving og behandling av utleggstrekk, og Regelrådet mener at dette er viktige forenklingsgrep som kan være til stor nytte for næringslivet. Hvis forenklingene blir gjennomført på en god måte, og næringslivet faktisk opplever de beregnede nytteverdiene, vil dette også være en viktig bidragsyter til Regjeringens forenklingsmål for næringslivet på 11 milliarder i besparelser innen 2025.

Ifølge Finansdepartementets beregninger kan det forventes store nyttevirkninger for næringslivet som følge av forslagene. Regelrådet vil påpeke viktigheten av at det blir gjort en evaluering av forslagene for å se om forenklingsmålene og forenklingspotensialet ble nådd.