Nytt fagnotat om SMB-test

Illustrasjon
9. juni 2023

Det er et viktig hensyn ved utforming av nytt regelverk at reglene ikke påfører små og mellomstore bedrifter unødvendige byrder. En vurdering av SMB-hensynet er derfor en fast del av Regelrådets kartlegging og vår mal for uttalelser. Våre kolleger i ulike land forsøker alle å legge til rette for sunne regelverksrammer for SMBene, men metodene som brukes er forskjellige. Noen land har fokus på at hver enkelt regelverksutredning må selv ta stilling til om det er behov for særskilte SMB-regler, mens noen land har strengere krav og såkalte SMB-tester som er obligatoriske for alle nye reguleringer. Regelrådet har sett på hvordan ulike land jobber med SMB og regelverk, og vurdert om mulige forbedringer som kan gjennomføres i Norge.

Les fagnotatet her (link).